Skip to main content

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ
1. 630110173 ณัฐพร พิขุนทด (ไนซ์)
2. 630110189 พลวัต ดวงติ๊บ (จีโน่)
3. 630110175 ธนพัฒน์ สะท้านวงค์ (ไต้อ๋อง)
4. 630110172 ณัฐกรณ์ วรรณชัย (วายุ)
5. 630110184 ปวีณวัชร์ เสียงดี (ปาเป้)
6. 630110187 พรนาวีธิดา ฆะวีวงษ์ (สตางค์)
นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษากิจกรรมดีเด่น
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566