Skip to main content

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุษณีย์ ธงไชย รหัสประจำตัวนักศึกษา 171301

ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาวิชาประวัติศาสตร์ประจำปี 2566

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุษณีย์ ธงไชย เป็นนักศึกษาเก่าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ รหัสประจำตัว 171301 สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2521 ต่อมาได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช 2526 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุษณีย์ ธงไชย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี นอกจากการเรียนการสอนและเรียบเรียงผลงานวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีแล้วท่านยังค้นคว้าวิจัยโดยร่วมมือกับนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีอย่างต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุษณีย์ ธงไชย มีความเชี่ยวชาญพิเศษโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาล้านนา  ตลอดระยะเวลา 40 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุษณีย์ ธงไชย ได้สืบสานโครงการศึกษาเครื่องปั้นดินเผาให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาล้านนา สำหรับนักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์และผู้ที่สนใจศึกษา อีกทั้งนำองค์ความรู้ด้าประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสาธารณชนในวงกว้าง ดังเช่น การจัดทำฐานข้อมูลเครื่องปั้นดินเผาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน และพะเยา รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเครื่องปั้นดินเผาล้านนาในรูปแบบคลังข้อมูลดิจิทัลให้แก่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลศึกษาสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจศึกษา

โอกาสนี้ จึงสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุษณีย์ ธงไชย เป็นนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566