Skip to main content

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Lecture series 8 กิจกรรมเสวนา หัวข้อ

 

“ประวัติศาสตร์ความรู้สึกซื่อสัตย์ต่อรัฐและมวลชน”

 

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้อง HB 7802 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วิทยากร...
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์   
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เขียนหนังสือ ด้วยรัฐและสัตย์จริง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิกานต์  ศรีนารา
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เขียนหนังสือ การเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทย

ดำเนินรายการ โดย...
จีฮาน เดือนเด่น และนพพล แก่งจำปา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น.*
และขอสงวนสิทธิ์อาหารว่างและเครื่องดื่มเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น