Skip to main content

วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566) 

 

Chiang Mai University Undergraduate Journal of History (CMUUJH) 

Vol.1 No.2 (July-December 2023)

รายการบทความ
สารบัญ
บทบรรณาธิการ
'ปีศาจแห่งกาลเวลา': ชีวิตของวรรณกรรม 'ปีศาจ' ของเสนีย์ เสาวพงศ์ ช่วงทศวรรษ 2490-2560 โดย วริสรา หวังวรวาณิชย์ [1-36]
การก่อตัวและล่มสลายของ ‘เสือ’ และ ‘ชุมเสือ’ ในฐานะ ‘ผู้ต่อต้านอำนาจรัฐโดยอ้อม’ ตั้งแต่พ.ศ.2398 ถึงทศวรรษ 2500 โดย อรรถวิทย์ เพชรรัตน์ [37-61]
แนวเพลงร็อคหลอนประสาท ยาเสพติดแอลเอสดี และวัฒนธรรมปฏิปักษ์ในสหรัฐอเมริกา ช่วงค.ศ.1965-1970 โดย สรณัฐ สัมปัตตะวนิช [62-97]
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และการสร้างเครือข่ายทางสังคมของพระสงฆ์ฉานในจังหวัดเชียงใหม่ (ทศวรรษ 2540-2560) โดย ภัคพล สินสุรินทร์ [98-133]
ลื้อกาดบน: อัตลักษณ์ การต่อรอง การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ ผ่านปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน (พ.ศ.2500-2565) โดย กานต์พิชา ผิวเกษแก้ว [134-154]
นวนิยายยาโออิ: ที่พักพิงทางอารมณ์ความรู้สึกของหญิงชนชั้นกลางไทย พ.ศ.2555-2565 โดย สุดารัตน์ ดวงดี [155-175]
รักไร้เสี่ยง: การดูดวงความรักในยุคทุนนิยมของชนชั้นกลางไทยช่วงทศวรรษ 2520-2560 โดย ตวิษา วังรุ่งโรจน์ [176-199]
‘เทงานแต่ง’: เงินตรา หน้าตา ความรัก และการแต่งงานช่วงทศวรรษ 2550-2560 โดย ธัญสุดา แสงทอง [200-227]
วิจารณ์หนังสือ: ด้วยรัฐและสัตย์จริง: ระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด จริยธรรมแห่งรัฐ และความซื่อสัตย์ที่ผันแปร โดย ปริยากร วัฒนศฤงฆาร [228-234]
วิจารณ์หนังสือ: ให้คนดีปกครองบ้านเมือง: การเมืองวัฒนธรรมของขวาไทย โดย ปิติพงศ์ บุญกาวิน [235-241]
วิจารณ์หนังสือ: รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม โดย ณัชปรัชญ์ พันธุ์พิริยะ [242-246]
วิจารณ์หนังสือ: จดหมายจากพม่า: เหลียวมองวิถีวัฒนธรรม ชำเลืองแลการเมืองพม่า ตามสายตาอองซานซูจี โดย สุทธิดา บัวลอย [247-250]
[ดาวน์โหลดวารสารฉบับเต็ม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2]