Skip to main content
Event date

ในวาระครบรอบ 60 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประวัติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ

“ประวัติศาสตร์วิพากษ์ : วิพากษ์ประวัติศาสตร์”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้อง HB5200 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อหัวข้อนำเสนอ [ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ที่นี่]
- รามคําแหงนิพนธ์: การประกอบสร้างและผลิตซ้ำประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยเรื่องพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึง พ.ศ. 2558
อรรถวิทย์ เพชรรัตน์

- การตระหนักรู้ของรัฐไทยในการเสริมสร้างสุขภาวะของมารดา พ.ศ. 2475 - 2500
ธนพัฒน์ สะท้านวงค์

- ประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึกของการเปลี่ยนผ่านการเมืองไทย ช่วง พ.ศ. 2549 - 2553
ปริยากร วัฒนศฤงฆาร

- แนวคิด “ปีศาจแห่งความเฉยชา” ในประวัติศาสตร์นิพนธ์การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ: กฎบัตร และการพิจารณาคดีที่เนือร์นแบร์ก
ศรุตานนท์ ปราบุตร

- ท่าทีของรัฐและชนชั้นนําไทยต่อสถานการณ์ในทิเบตช่วงทศวรรษ 1950 - 1970
ธนกร การิสุข

- การล้อเลียนและการวิพากษ์งานเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์จากวรรณกรรมลาตินอเมริกา
เอื้อกานต์ กันทะลือ
 

[ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ที่นี่]


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่