Skip to main content

การออกแบบหลักสูตรนี้เน้นให้หลักสูตรมีลักษณะแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเอกบุคคล (Individualized program) มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับนักศึกษาแต่ละคนที่มีความสนใจทางวิชาการแตกต่างกัน การเรียนการสอนให้ความสำคัญแก่เสรีภาพทางวิชาการ สนับสนุนมุมมองและวิธีวิทยาใหม่ๆ ที่นักศึกษานำมาใช้ โดยเน้นการค้นหาแนวพินิจที่เอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้จากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง