Skip to main content

ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดในเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเข้าไปดูที่ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร (CD) https://www.eqd.cmu.ac.th/CD2022/minor.html