Skip to main content

ประชาสัมพันธ์กระบวนวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กระบวนวิชา 004456 ตอน 002 ย้ำ! ตอน 002
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ดิน บัวแดง
หัวข้อ : สงครามโลกครั้งที่ 1: พื้นที่ ชนชั้น อุดมการณ์ และการจดจำ
วัน-เวลาสอน อ,ศ 14.30-16.00 น. HB 7609