Skip to main content

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาประวัติศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3 เสนอบทคัดย่อเพื่อรับการคัดเลือกไปนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 55 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ชื่อ


“เขียนสังคมใหม่ เขียนประวัติศาสตร์ประชาชน”
ในวันที่ 15– 16 กรกฎาคม 2566
ณ อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร


โดย ให้นักศึกษาส่งบทคัดย่อภาษาไทยจำนวนไม่เกิน 300 คำ มาที่อีเมลภาควิชาฯ historycmu.official@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566


ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเขียนบทความสมบูรณ์ 15 หน้า ไม่รวมบรรณานุกรม ส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่อีเมลภาคฯ historycmu.official@gmail.com