Skip to main content

แถลงการณ์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การยกเลิกการจัดโครงการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 55 ปี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จากกรณีการยกเลิกการจัดโครงการประชุมวิชาการฯ อันเนื่องมาจากกระแสต่อต้านการเชิญหนึ่งในนักกิจกรรมทางการเมืองเพื่อเป็นองค์ปาฐกในโครงการประชุมวิชาการฯ ตามคำชี้แจงของภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 มิถุนายน 2566 นั้น 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความเห็นร่วมกันว่าการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับนิสิต-นักศึกษาประวัติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในการแสดงความสามารถทางวิชาการผ่านการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับนิสิต-นักศึกษาและคณาจารย์จากต่างสถาบัน อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยต่อไปในภายหน้า การยกเลิกการจัดโครงการด้วยเหตุผลดังกล่าวอย่างกะทันหันจึงไม่เพียงแต่จะเป็นการปิดโอกาสสำหรับนิสิต-นักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการปิดกั้นความเจริญก้าวหน้าของวงการวิชาการประวัติศาสตร์ในประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ ความเห็นต่างย่อมเป็นเรื่องปรกติในสังคมประชาธิปไตย และประชาชนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเต็มที่ตราบเท่าที่ความคิดเห็นนั้นไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น และสามารถจัดเวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอความคิดเห็นของท่านคู่ขนานไปด้วยได้ จึงไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องปิดกั้นความเห็นต่างตราบเท่าที่ท่านยังยึดมั่นในหลักการสังคมประชาธิปไตยเช่นกัน การฝืนรั้งไม่ให้มีการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ในห้วงเวลาที่สังคมไทยเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทุกมิติและทุกระดับเช่นนี้ ไม่ส่งเสริมปัจจัยเชิงบวกต่อการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เราและท่านใฝ่ฝันแม้แต่น้อย

ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการแทรกแซงการบริหารจัดการโครงการฯ ที่ขัดต่อเสรีภาพทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต-นักศึกษา และยืนยันให้การสนับสนุนภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดโครงการประชุมวิชาการฯ โดยมี นายพริษฐ์ ชิวารักษ์เป็นองค์ปาฐกต่อไป

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 มิถุนายน 2566