Skip to main content

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เราเรียนประวัติศาสตร์ไปทำไม"
บรรยายโดย รศ. ดร. ไชยันต์ รัชชกูล
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00-16.00 น.
ณ ห้อง HB7802 ตึก HB7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์