Skip to main content

ชื่อ น.ส.ชรินรัตน์ กันตา ชื่อเล่น โอโจ้ค่ะ เป็นศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ รหัส 57

ได้รับทุนการศึกษา International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship (国际中文教师奖学金) ณ มหาวิทยาลัย Tianjin Normal University (天津师范大学) เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เวลา 1 ปีค่ะ

ทุนนี้ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อ ทุนขงจื่อหรือทุน CIS ค่ะ  โดยทุนมีหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็น ทุนเรียนภาษา online 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปี ,  ทุนสำหรับเรียนภาษาแบบ onsite 4 สัปดาห์ , 1 ภาคการศึกษา และ 1 ปี รวมไปถึงทุนสำหรับเรียนต่อในระดับ ปริญญาตรี ,โท,เอกค่ะ (ในหลักสูตรปริญญาตรี,โท,เอก จะเป็นการขอทุนเพื่อไปศึกษาต่อในสาขาการสอนภาษาจีน,การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)

โดยทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าลงทะเบียนเรียน ค่าหอพัก ค่าตำราเรียน ค่าทำวิจัย (ถ้ามี) ค่าประกันสุขภาพ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ด้วยค่ะ แต่ละปีจะให้ไม่เท่ากันค่ะ เช่น เรียนภาษาและระดับปริญญาตรีจะได้อยู่ที่ 2500หยวน/เดือน น่าจะประมาณ 12,500 ราวๆนี้ตามค่าเรทเงินค่ะ ระดับปริญญาโท 3000 หยวน/เดือน ระดับปริญญาเอก 3500 หยวน/เดือน ค่ะ  ** แต่จะไม่รวม ค่าวีซ่า,ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าตรวจสุขภาพ, ค่าเปิดบัญชีธนาคารที่จีน , ค่าซิมการ์ดต่างๆค่ะ

การขอทุนต้องทำยังไงบ้างคือหลักๆจะมีเงื่อนไขว่า

 1. ไม่ใช่คนจีน สุขภาพกายใจแข็งแรง
 2. อายุตั้งแต่ 16-35 ปี (ถ้าเป็นครูสอนภาษาจีน สามารถสมัครได้จนถึงอายุ 45 ปี)

  *(หากอายุต่ำกว่า 20 ปีจะต้องมีใบขออนุญาตและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเพื่อสามารถไปเรียน ณ ต่างประเทศด้วยค่ะ) **ตอนสมัคร ต้องใช้ passport สมัคร ดังนั้นก็ควรมีไว้ด้วยค่ะ

 3. จบการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนปลาย
 4. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ, มีใบรับรองการจบการศึกษาระดับสูงสุด /ในกรณีที่ยังเป็นนักศึกษาระดับปริญญาก็สามารถขอทุนนี้ได้ค่ะ โดนใช้ใบคาดว่าจะจบ หรือใช้วุฒิมัธยมปลายสมัครก็ได้ 
 5. มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน หรือที่เรียกกันว่า HSK (汉语水平考试)/ สำหรับกรณีที่จะยื่นขอทุนไปเรียน onsite ประเทศจีน ควรมีคะแนนตั้งแต่ระดับ HSK3 180คะแนน ขึ้นไปค่ะ (คะแนนเต็ม 300) และควรมีคะแนน HSKK 60 คะแนน ด้วยก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น (คะแนนเต็ม 100)

  *ถ้าเป็นในระดับปริญญาตรี ควรมี HSK4 210คะแนนขึ้นไป

  *ระดับปริญญาโท ควรมีอย่างน้อย HSK 5 210 คะแนนขึ้นไป

  ** ทั้งนี้ทั้งนั้น คะแนนที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัดที่ทุนจะพิจารณาเท่านั้น อาจจะมีตัวชี้วัดอื่นๆประกอบเพิ่มตัวด้วยค่ะ เช่น เกรด,ประสบการณ์ทำงาน,study plan,ผลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายภาษา

 6. Study plan เป็นภาษาจีนอย่างน้อย 250-800 ตัวสำหรับการขอทุนเรียนภาษา, ส่วนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปก็อาจจะต้องมากกว่านี้ค่ะ (ถ้าไม่ได้ภาษาจีนเลยก็สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะ แต่แนะนำว่าเป็นภาษาจีนจะดีกว่า)
 7. (บางมหาวิทยาลัย) จะขอ Letter of recommendation หรือจดหมายแนะนำ จำนวน 2 ฉบับ (*โดยส่วนใหญ่ก็มักจะกำหนดว่า สำหรับจดหมายแนะนำนั้น อาจารย์ผู้เขียนแนะนำจะต้องมีตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ ผศ. รศ. ขึ้นไปด้วยค่ะ)
 8. (บางมหาวิทยาลัย)จะขอใบรับรองอาชญากรรมด้วย
 9. (บางมหาวิทยาลัย) จะมีค่าสมัครด้วยค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าจะประมาณเท่าไหร่ เท่าที่ทราบคือ 400-600 หยวนค่ะ 
 10. การสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นการถามพูดคุยเกี่ยวกับความสนใจในด้านภาษาของเรา , เหตุผลในการขอทุนไปเรียน (แต่บางมหาวิทยาลัยนอกจากสัมภาษณ์แล้วก็จะมีสอบข้อเขียนด้วยค่ะ)

 

** เนื่องจากทุนนี้เป็นทุนที่ต้องขอผ่านสถาบันขงจื่อประเทศไทย ดังนั้นจะต้องขอจดหมายแนะนำหรือ 推荐信จากสถาบันขงจื่อด้วยค่ะ ส่วนตัวแนะนำว่า ถ้าเป็นนักศึกษา มช. ก็สามารถขอ 推荐信จาก สถาบันขงจื่อ มช. ได้เลย ก็จะสะดวกมากๆ เพราะว่าสถาบันขงจื่อบางที่ มีข้อกำหนดว่าจะต้องเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันนั้นๆ เช่น เคยเข้าสอบhsk ผ่านสถาบันขงจื่อนั้นๆเป็นต้นค่ะ

 • ข้อดีของทุนนี้คือ ไม่จำกัดเกรด ,ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียน , สามารถสมัครได้จนถึงอายุ 35 ปี , ไม่มีค่าสมัคร (ยกเว้นบางมหาวิทยาลัยที่ต้องจ่ายค่าสมัครให้แก่มหาวิทยาลัยนั้นเอง) และที่สำคัญคือ เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนคืนค่ะ **
 • ข้อจำกัดที่ควรรู้คือ **ทุนการศึกษานี้ในระดับปริญญาขึ้นไป จะสามารถเลือกศึกษาได้เฉพาะวิชาเอกการสอนภาษาจีนเท่านั้น (ตามชื่อทุนเลยค่ะ 😅)
 • การเปิดรับสมัครทุนจะเริ่มเปิดรับสมัครในช่วง มีนาคม- ประมาณ 15 พฤษภาคม ของทุกปี และจะประกาศผลราวๆ ปลายเดือนกรกฎาคม จนถึงต้นสิงหาคม ของทุกปีค่ะ