Skip to main content

ชื่อบทความ: “เจ้าชีวิตทรงประพาสภาคใต้ลาว”: การโฆษณาชวนเชื่อและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ลาวเพื่อการต่อต้านคอมมิวนิสต์

ผู้เขียน: ธนกร การิสุข (นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาบริบทภายในของลาวในระยะก่อนและระหว่างสงครามเย็น และวิเคราะห์บทบาทของสหรัฐอเมริกา รัฐบาลลาว และพระมหากษัตริย์ลาวในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ ผ่านกรณีศึกษาภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อประกอบการขับร้องหมอลำเรื่อง “เจ้ามหาชีวิตทรงประพาสภาคใต้ลาว” ที่ผลิตโดยบริษัทภาพยนตร์ “เสรีฟิล์ม” ในช่วงทศวรรษ 1960 การศึกษานี้พบว่า ลาวมีการเมืองที่ไร้เสถียรภาพมาโดยตลอดตั้งแต่ได้รับเอกราชจนกระทั่งยุคสงครามเย็น มหาอำนาจทั้งฝ่ายประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ได้พยายามแทรกแซงกิจการภายในของลาวมาโดยตลอด โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งพยายามดำเนินนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ในลาวด้วยการขอให้เจ้ามหาชีวิตออกเยี่ยมประชาชนในภาคใต้ของลาว เพื่อต่อต้านอิทธิพลของเวียดนามเหนือซึ่งใช้ภาคใต้ของลาวเป็นทางผ่านไปยังเวียดนามใต้ ในครั้งนั้นได้มีการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อซึ่งมีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้ามหาชีวิตและประชาชน การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติเพื่อก่อให้เกิดสำนึกชาตินิยม และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อรัฐบาล ราชสำนัก และสหรัฐอเมริกา แต่ท้ายที่สุดนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์กลับล้มเหลวเพราะรัฐบาลประชาธิปไตยถูกล้มล้างในการปฏิวัติปี 1975

คำสำคัญ: ลาว กษัตริย์ลาว สหรัฐอเมริกา คอมมิวนิสต์ ภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อ สงครามเย็น

วิธีอ้างอิง: ธนกร การิสุข. "'เจ้าชีวิตทรงประพาสภาคใต้ลาว': การโฆษณาชวนเชื่อและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ลาวเพื่อการต่อต้านคอมมิวนิสต์." วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี 1, ฉ.1 (มกราคม-มิถุนายน 2566): 91-112.

เผยแพร่ออนไลน์: 1 กันยายน 2566

 

Attachment Size
04_king_of_laos.pdf (1.83 MB) 1.83 MB