Skip to main content

ชื่อบทความ: วิจารณ์หนังสือ: กบฏเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของ ‘คนล้านนา.’ เขียนโดย ชัยพงษ์ สำเนียง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2564.

ผู้เขียน: ศศิธร ลิมปนิธิวัฒน์ (นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วิธีอ้างอิง: ศศิธร ลิมปนิธิวัฒน์. "วิจารณ์หนังสือ: กบฏเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของ ‘คนล้านนา.’ โดย ชัยพงษ์ สำเนียง." วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี 1, ฉ.1 (มกราคม-มิถุนายน 2566): 159-164.

เผยแพร่ออนไลน์: 1 กันยายน 2566

Attachment Size
08_book_review_ngiao_rebellion.pdf (111.67 KB) 111.67 KB