Skip to main content

Søren Ivarsson สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจาก University of Copenhagen ก่อนจะเริ่มงานที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2564 (Active Recruitment Program) Søren เคยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ที่ University of Copenhagen ปัจจุบันทำวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของผู้ประกอบการเดนมาร์กในการสร้างระบบทุนนิยมในสยามในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 20 ส่วนอีกโครงการหนึ่งนั้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันไม่ลงรอยของมรดกในเชิงวัตถุธรรมต่างๆ ของคณะราษฎร นอกจากนี้ ยังเป็นบรรณาธิการร่วม (co-editor) ของวารสาร Journal of Integrative and Innovative Humanities ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ 

  • การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ทุนนิยมแนวใหม่  (‘new histories of capitalism’)
  • ประวัติศาสตร์ของประเทศลาว
  • จักรวรรดินิยม
  • ชาตินิยม
  • เศรษฐกิจการเมืองของความทรงจำ
  • Global history

 

สิ่งตีพิมพ์

 

ติดต่อ

soren.i@cmu.ac.th