Skip to main content

หัวข้อวิทยานิพนธ์

บทบาทและการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงอีสานในขบวนการต่อต้านนโยบายการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรของรัฐในช่วงระหว่างทศวรรษ 2520 - 2540

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิกานต์ ศรีนารา

 

กิตติกาญจน์ หาญกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์การพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยทำงานพัฒนาในองค์กรพัฒนาเอกชนมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

  • การพัฒนาร่วมสมัย
  • การเคลื่อนไหวทางสังคม
  • การพัฒนาคนรุ่นใหม่

 

สิ่งตีพิมพ์

  • กิตติกาญจน์ หาญกุล. “จริยธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนกับแรงงานข้ามชาติกัมพูชา: กรณีศึกษาชุมชนชานเมือง ในจังหวัดปทุมธานี.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26, 50 (มกราคม - เมษายน 2561): 215 - 236 
  • กิตติกาญจน์ หาญกุล. “บทวิเคราะห์ข้อขัดแย้งเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินและกลไกการแก้ไขปัญหา: ศึกษาเฉพาะกรณีที่ดินในเขตชลประทานทุ่งรังสิต.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 36, 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560): 32 - 43.
  • กิตติกาญจน์ หาญกุล. “กระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในศตวรรษที่ 21.” วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 41, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2558): 59 - 75.

 

ติดต่อ

E-mail: kittikan@tu.ac.th