Skip to main content

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การหลุดพ้นจากความยากจนของคนชนบทอีสาน ทศวรรษ 2520 - 2550

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์

 

ธิติญา เหล่าอัน เรียกชื่อว่า เมย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยสอนอยู่ 9 ปี ในสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สนุกกับการทำงานภาคสนาม (field work) ได้เห็นถึงความหลากหลายของผู้คนที่แตกต่างกันในพื้นที่ต่าง ๆ 

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

  • ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
  • ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม

 

สิ่งตีพิมพ์

  • ธิติญา เหล่าอัน. “ชุมชนข้างทางรถไฟกับผลกระทบจากการสร้างรถไฟรางคู่: ศึกษากรณีชุมชนข้างทางรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.” วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 46, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563): 254 - 289.
  • ธิติญา เหล่าอัน. “ชาวนาอีสานหลากมิติ: การเปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัตน์.” ใน ประเทศเล็กที่สมบูรณ์, บรรณาธิการโดยประทีป สุธาทองไทย. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2562.
  • ธิติญา เหล่าอัน. “ประวัติการตั้งถิ่นฐานและการสร้างเครือข่ายของชาวมุสลิมอีสาน.” 32 – 47. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 13 “ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน”. 6 - 7 กันยายน 2562, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
  • ธิติญา เหล่าอัน. “พื้นที่ ทรัพยากร และการเคลื่อนย้ายของคนอีสาน.” ใน นิทรรศการอีสานสามัญ COMMON EXERCISES: ISAN CONTEMPORARY REPORT. 26 มกราคม - 15 เมษายน 2561, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.
  • ธิติญา เหล่าอัน. รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างเครือข่ายและอัตลักษณ์มุสลิมอีสานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น. เลย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2560.
  • ธิติญา เหล่าอัน. “แรงงานอีสานสมัยใหม่ในภาคเหนือ.” มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 4, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559): 60 - 83.
  • ธิติญา เหล่าอัน. “กาลอวสานของสังคมชาวนาอีสาน.” ใน จุลสารสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลาคม, 2555.
  • ธิติญา เหล่าอัน. “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมชาวนาอีสาน.” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 17 – 18 พฤศจิกายน 2554, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

 

ติดต่อ

E-mail: thitiyalaoan0928@gmail.com, thitiya_l@cmu.ac.th