Skip to main content

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาภาคบังคับในชนบท: อุดมการณ์และกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมของรัฐไทยยุคสงครามเย็น พ.ศ. 2490 - 2525

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิกานต์ ศรีนารา

 

วิเชิด ทวีกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

  • ประวัติศาสตร์ชุมชนชนบท

 

สิ่งตีพิมพ์

  • รพีพรรณ จักร์สาน, ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, วิเชิด ทวีกุล และอำนาจ สงวนกลาง. “การพัฒนากระบวนการการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและบ่มเพาะพลเมืองสร้างสรรค์ กรณีศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลำปาง.” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16, 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2565): 124 – 138.
  • วิเชิด ทวีกุล. “การเมืองเหนือพื้นที่ป่าเขา : การต่อสู้ทางวาทกรรม ผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 10, 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561): 63 - 95.
  • วิเชิด ทวีกุล. “การสร้างประวัติศาสตร์ลำปางโดยปัญญาชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาศักดิ์ รัตนชัย.” วารสารการบริหารท้องถิ่น 11, 1 (มกราคม - มีนาคม 2561): 58 - 77.

 

ติดต่อ

E-mail: aing4101@hotmail.com