Skip to main content

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การประกอบสร้างอัตลักษณ์และความเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์ของจังหวัดนครพนมในช่วงทศวรรษ 2530 – 2550

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิกานต์ ศรีนารา

 

อภิรดี แข้โส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ส่วนระดับปริญญาโท สำเร็จการศึกษาสาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เคยทำงานตำแหน่งนักจดหมายเหตุ ระดับ 3 ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

  • ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ลาว
  • ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำโขง
  • ประวัติศาสตร์นครพนม

 

ติดต่อ

E-mail: aphiradi.ks@npu.ac.th