Skip to main content

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การจองจำและลงทัณฑ์ผ่านประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษานิคมฝึกอาชีพตะรุเตา พ.ศ. 2481 - 2491

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เรืองศรี 

 

จีฮาน เดือนเด่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

  • ประวัติศาสตร์ภาคใต้
  • ประวัติศาสตร์การจองจำและการลงทัณฑ์
  • ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • จุลประวัติศาสตร์

 

ติดต่อ

E-mail: Jeehandeonden@gmail.com