Skip to main content

หัวข้อวิทยานิพนธ์

‘ผู้หญิงเสื้อแดง’ ในหมู่บ้านชานเมืองจังหวัดอุดรธานี: การศึกษาประวัติชีวิต ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และการเคลื่อนไหวทางการเมือง พ.ศ. 2548 – 2564

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสายชล สัตยานุรักษ์

 

อรวรรณ จ่ากุญชร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ได้รับทุนการศึกษาผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย ปี พ.ศ. 2564 – 2565 และเป็นผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัยความเปลี่ยนแปลงทางความคิด ระบบ คุณค่า และระบอบอารมณ์ความรู้สึกของชนชั้นกลางไทย พ.ศ. 2500 - 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณสายชล สัตยานุรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

  • ประวัติศาสตร์การสร้างชาติไทยและการสร้างหมู่บ้านชนบทไทย ผ่านอารมณ์ความรู้สึกภายใต้ยุคสงครามเย็น
  • ประวัติศาสตร์ความคิดและอารมณ์ความรู้สึก
  • ประวัติศาสตร์การเมือง

 

สิ่งตีพิมพ์

  • อรวรรณ จ่ากุญชร. “อารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงเสื้อแดงในหมู่บ้านชานเมืองจังหวัดอุดรธานีและการเคลื่อนไหวทางการเมือง พ.ศ.2548 – 2563.” วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 36, 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2566): 141 - 159.
  • อรวรรณ จ่ากุญชร. “‘การเมือง’ แตกหัก ‘ครอบครัว’ ‘เพชร รัฐมหาวิรุฬกร’ นามสกุลใหม่ ที่ตั้งเองของ ‘นักกิจกรรม’ อีสาน.” ประชาไทออนไลน์, 25 มกราคม  2566 . เข้าถึงได้จาก https://prachatai.com/journal/2023/01/102462 

 

ติดต่อ

E-mail: Orawan_ja@cmu.ac.thOrawanjagoonchorn@gmail.com