Skip to main content

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สุวรรณกิจ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์