Skip to main content

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

“พรุ่งนี้รวย”: ธุรกิจ ความฝัน และการเปลี่ยนแปลงตัวตนของ “ผู้ประกอบการลอตเตอรี่” อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พ.ศ. 2540 - 2565
โดย นพพล แก่งจำปา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความคิดเห็น...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง HB 7802 อาคาร HB7
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 12.00 น.*