Skip to main content

หัวข้อวิทยานิพนธ์

อสังหาริมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี: การจัดการความรู้ ความหมาย และพื้นที่โบราณสถานในประเทศไทย พ.ศ. 2504 – 2535

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เรืองศรี

 

ชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 ความสนใจและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา มุ่งเน้นศึกษาวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ผ่านวัตถุและพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

 

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

  • ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • แนวคิดและการจัดการพื้นที่มรดกวัฒนธรรมและชุมชนในประเทศไทย

 

สิ่งตีพิมพ์

  • ชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร. “การประกาศเขตที่ดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย: กระบวนการและผลลัพธ์.” หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 19, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565): 174 - 205.
  • ศศิธร ศิลป์วุฒยา, ชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร และธันย์ชนก สายรอด. ระยอง : คนจีนโพ้นทะเล ผู้คนและวิถีชีวิต. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564.
  • ชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร. “แนวคิดและพัฒนาการการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563.
  • ชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร และนวลลักษณ์ วัสสันตชาติ. “การจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย :ปฐมบท.” หน้า 93 – 103. ใน รวมบทความการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1. 21 กุมภาพันธ์ 2563, พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  • ชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร. “กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ : งานศิลปกรรมและบทบาททางสังคมของเมืองเชียงใหม่ในสมัยราชวงศ์มังราย.” การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.

 

ติดต่อ

E-mail: Chitsanupong_ruji@gmail.com, Chitsanupong_ruji@cmu.ac.th