Skip to main content

ชื่อบทความ: รักไร้เสี่ยง: การดูดวงความรักในยุคทุนนิยมของชนชั้นกลางไทยช่วงทศวรรษ 2520-2560

ชื่อผู้เขียน: ตวิษา วังรุ่งโรจน์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อพ.ศ.2566)

บทคัดย่อ

การดูดวงและขอพรความรักต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นปรากฏการณ์ที่โดดเด่นในสังคมไทยสมัยใหม่ ดังจะเห็นชนชั้นกลางไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีความเชื่อนี้เพิ่มมากขึ้น สำหรับชนชั้นกลางไทยที่เผชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิตสมัยใหม่แล้ว ความเสี่ยงในชีวิตที่เพิ่มขึ้นนั้นจำต้องถูกลดทอนควบคุมให้ลดน้อยลง เฉกเช่นเดียวกับความรักที่ต้องการความมั่นคง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อำนวยความมั่นคงแน่นอนให้กับพวกเขา บทความนี้ต้องการทำความเข้าใจปรากฏการณ์การขอพรความรักต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชนชั้นกลางไทยภายใต้บริบทสังคมทุนนิยมที่เติบโตขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จนผู้คนโดยเฉพาะชนชั้นกลางต่างตกอยู่ภายใต้สภาพความวิตกกังวล บทความนี้ต้องการเสนอว่าการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์การขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการดูดวงชะตาพยากรณ์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ได้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกถึงการโหยหาความรักหรือความสัมพันธ์ที่ปราศจากความเสี่ยงทางอารมณ์ความรู้สึก เพื่อได้นำพาชีวิตของชนชั้นกลางไทยทั้งหลายนั้นไปให้ถึงความสมบูรณ์ในชีวิต กระทั่งได้นำเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการดูดวงชะตาพยากรณ์มาเป็น “ที่พักพิงทางอารมณ์ความรู้สึก” เพื่อช่วยตอบสนองต่อการหาความรักหรือความสัมพันธ์ที่ต้องการ รวมไปถึงเพื่อใช้ความรักสร้างหรือกำหนดวัฒนธรรมความคิดเพื่อหาแนวทางในการดำเนินชีวิตท่ามกลางความผันผวนของสังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่มีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม-บริโภคนิยมเป็นตัวกำหนดลักษณะทางสังคมไว้

คำสำคัญ: ความรัก, ทุนนิยม, สิ่งศักดิ์สิทธิ์, การดูดวงชะตาพยากรณ์, ที่พักพิงทางอารมณ์ความรู้สึก

วิธีการอ้างอิง: ตวิษา วังรุ่งโรจน์. "รักไร้เสี่ยง: การดูดวงความรักในยุคทุนนิยมของชนชั้นกลางไทยช่วงทศวรรษ 2520-2560." วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี 1, ฉ.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566): 176-199.

เผยแพร่ออนไลน์: 9 กุมภาพันธ์ 2567 

Attachment Size
07_foretell-love_f.pdf (243.4 KB) 243.4 KB