Skip to main content

ภาควิชาประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษชุด "โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์" หัวข้อเรื่อง "เครื่องปั้นดินเผาล้านนา การใช้เครื่องปั้นในประวัติศาสตร์ล้านนา"
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุษณีย์ ธงไชย
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00-13.00 น.
ณ ห้อง HB 7305 ตึก HB7 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 


 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษชุด "โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์"
หัวข้อ "พินิจหลักฐานเครื่องถ้วยบริเวณชายแดนไทย-พม่า"
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุษณีย์ ธงไชย
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566
เวลา 10.00-13.00 น.
ณ ห้อง HB 7406 ตึก HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 


 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ชุด โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์

หัวข้อ "เล่าเรื่องจากหลักฐานทางโบราณคดี"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566
เวลา 10.00-13.00 น.
ณ ห้อง HB7507 ตึก HB7 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์

 

 


 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษชุด โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์
หัวข้อ "โลหะวิทยาในดินแดนล้านนา"
วิทยากรโดย คุณยอดดนัย สุขเกษม
ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ HB7307 ตึก HB7 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์

 

 


 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษชุด โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์
หัวข้อ "เวียงแก้ว วังหลวงแห่งล้านนา"
วิทยากรโดย คุณสายกลาง จินดาสุ
ในวันพุธที่ 31มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ HB7305 ตึก HB7 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์

 

 


 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษชุด โบราณคดีกับการศึกษาประวัติศาสตร์
หัวข้อ "การอนุรักษ์โบราณสถาน"
วิทยากรโดย คุณเทอดศักดิ์ เย็นจุระ
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30-16.00 น.
ณ HB7505 ตึก HB7 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์

 

 


 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ 
"องค์ความรู้เครื่องปั้นดินเผาล้านนาสู่โครงการพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยภาควิชาประวัติศาสตร์
ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-14.00 น.
ณ ห้อง HB7802 HB7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีขหัวข้อ ดังนี้
1. เครื่องปั้นดินเผาในเวียงกุมกาม 
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อุษณีย์ ธงไชย
2. คนโทสมัยวัฒนธรรมหริภุญชัย 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
3. การจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาในพิพิธภัณฑ์
โดย คุณฉัตรลดา สินธุสอน
4. เครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนามกับแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องถ้วยไทย
โดย คุณณัฐพงษ์ แมตสอง
5. กรณีศึกษา การคลี่คลายประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่โดยมีเครื่องถ้วยเป็นหลักฐานสำคัญ
โดย คุณสายกลาง จินดาสุ
6. การจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลบล CMUDC 
โดย คุณจุฑามาศ บัวเงาและคุณกาญจนี จันทร์บุญเรือง