Skip to main content

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

ชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร รหัสนักศึกษา 650151001
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ในหัวข้อ “อสังหาริมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี: การจัดการความรู้ ความหมาย และพื้นที่เขตโบราณสถานในประเทศไทยพ.ศ.2504 - 2535”

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เรืองศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แหล่งทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)