Skip to main content

วราภรณ์ เรืองศรี อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หมายเหตุ: ข้อเขียนนี้ ปรับและเรียบเรียงขึ้นจากการบรรยาย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้ายและการเดินทางของกลุ่มคาราวาน การค้า แรงงาน และผู้คน ณ MAIIAM PAVILION ถ.ไตรรัตน์ อ.เมือง จ.เชียงราย ขอบคุณทีมผู้จัดงาน และเอื้อกานต์ กันทะลือ ผู้สรุปประเด็นจากเทปบันทึก ส่วนเนื้อหาและข้อเสนอในงานชิ้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เขียนเพียงผู้เดียว

 


 

คาราวานและการเดินทาง: เขียนประวัติศาสตร์จากการเดินทางและการเคลื่อนย้าย

 

 

~เกริ่น~

 

ข้อเขียนนี้เริ่มจากความคิดของผู้เขียนที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองต่อการศึกษาอาณาบริเวณที่รู้จักในชื่อ “ล้านนา”จากข้อจำกัดในเรื่องข้อมูล หลักฐาน มาสู่การสร้างประวัติศาสตร์ล้านนาที่มีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ความเป็นศูนย์กลางที่มิได้สัมพันธ์กับอดีต ความเป็นราชธานี เท่ากับกระบวนการสร้างเมื่อไม่นานมานี้ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทย การแสวงหาการเล่าเรื่องในแบบอื่น ข้อมูลชุดอื่น จนอาจนำไปสู่การท้าทายประวัติศาสตร์กระแสหลักได้บ้างไม่มากก็น้อย เป็นที่มาของงานที่เสนอต่อไปนี้ ซึ่งสนใจเป็นประเด็นการค้า เครือข่ายทางชาติพันธุ์ และเส้นทางในดินแดนของเอเชียตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้การศึกษาล้านนาไม่อาจหยุดอยู่เฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เนื่องจากเครือข่ายของเส้นทาง การเชื่อมต่อ สามารถทำให้เข้าใจชีวิตของผู้คน และชาติพันธุ์ที่ดำรงอยู่ในภูมิภาคนี้ รวมถึงเมื่อพวกเขาเคลื่อนย้ายเข้ามาเป็นแรงงาน ตั้งแต่ก่อนเกิดรัฐชาติสมัยใหม่ เนื้อหาในส่วนของการนำเสนอแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ 1) เส้นทาง 2) วัวต่าง 3) ของต่าง 4) และผู้หญิงในขบวน 

 

~เส้นทาง~