Skip to main content

ชื่อประกาศ:  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ชื่อตำแหน่ง:  อาจารย์

เลขที่ตำแหน่ง:  EP170205

สังกัด:  ภาควิชาประวัติศาสตร์

คุณสมบัติ

1.ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕3 และข้อ 4 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ้าง สัญญาจ้าง และการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ พ.ศ.2565
2.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอกทางด้านประวัติศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ (หากมีความเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์จีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.ต้องมีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL (Score) หรือ IELTS (Level) หรือ CMU-eTEGS (Score) ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 (แนบท้าย)
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
 

วันที่สิ้นสุดรับสมัคร:  13/05/2567

วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  16/05/2567

วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์:  16/05/2567

วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก:  24/05/2567

รายละเอียดเพิ่มเติม: เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์