Skip to main content

ธิกานต์ ศรีนารา สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ร.บ., บริหารรัฐกิจ, 2543), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศศ.ม., ประวัติศาสตร์, 2547) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ.ด., ประวัติศาสตร์, 2555)

 

สิ่งตีพิมพ์

 • ธิกานต์ ศรีนารา. การเมืองวัฒนธรรมของซ้ายไทย : หนังสือพิมพ์ใต้ดิน, ปัญญาชนหัวก้าวหน้า, วรรณกรรมเพื่อชีวิต และสงครามความทรงจำ. กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2566.
 • ธิกานต์ ศรีนารา. "ชีวประวัติ, ผลงาน และคุณูปการของ อี.พี. ธอมป์สัน (E.P.Thompson) นักประวัติศาสตร์ซ้ายใหม่ (New Left) ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่ 20", วารสารงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 10  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  2566, หน้า 1-19.
 • ธิกานต์ ศรีนารา. “ก่อนจะถึง ไทยกึ่งเมืองขึ้น: การเคลื่อนไหวทางภูมิปัญญายุคแรกเริ่มของ อุดม สีสุวรรณ ในการเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2, ในช่วงปี 2490-2491”, มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2565) หน้า 197-221.
 • ธิกานต์ ศรีนารา. รักและการปฏิวัติ: การเมืองวัฒนธรรมว่าด้วยความรักของปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทยยุคสงครามเย็น. กรุงเทพฯ: ศยาม, 2564.
 • ธิกานต์ ศรีนารา. "สงครามความทรงจําและการเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับอดีตของ “อดีตสหาย” ในช่วงระหว่างทศวรรษ 2520 - 2550", วารสารไทยคดีศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) หน้า 1-45.
 • ธิกานต์ ศรีนารา. หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2563.
 • ธิกานต์ ศรีนารา. "ลัทธิทรอตสกี้ (Trotskyism) ในไทยยุคหลัง-พคท. (“post-พคท.”)" ใน วารสารประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2018): กรกฎาคม-ธันวาคม 2561, หน้า 72-123.
   

ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ 

 • ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่
 • ประวัติศาสตร์ปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทย
 • ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทยสมัยใหม่
 • ประวัติศาสตร์นิพนธ์
 • ประวัติศาสตร์จากเบื้องล่าง
 • ประวัติศาสตร์กลุ่ม Subaltern
 • แนวคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์ของ E.P. Thompson และ British Marxist Historians 
   

ติดต่อ

 • E-mail: thikan.s@cmu.ac.th