Skip to main content

ชื่อบทความ: นโยบายของรัฐไทยที่ส่งผลต่อการสร้างตัวตนให้แก่อาหารท้องถิ่นในทศวรรษ 2500-2540

ผู้เขียน: ศรสวรรค์ วิศูนย์ (สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพ.ศ.2566)

บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการศึกษาผลกระทบนโยบายของรัฐที่มีต่ออาหารท้องถิ่นในการสร้างตัวตน โดยจะศึกษาผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาตั้งแต่ทศวรรษ 2500-2540 ผลการศึกษาพบว่า นโยบายรัฐช่วงก่อนทศวรรษ 2500 ได้ปรับเปลี่ยนอาหารการกินตามหลักสาธารณสุขสมัยใหม่ ซึ่งนำไปสู่การลดความสำคัญของภูมิปัญญาของอาหารท้องถิ่น ต่อมาหลังทศวรรษ 2500 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและการขยายตัวของการคมนาคมได้ช่วยให้การท่องเที่ยวเติบโต อันนำไปสู่ทำให้ตระหนักถึงตัวตนของอาหารท้องถิ่น พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 กระแสการโหยหาอดีตและการรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น นโยบายรัฐได้สนับสนุนให้อาหารท้องถิ่นได้กลายเป็นสินค้าและเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  

คำสำคัญ: อาหารท้องถิ่น, อัตลักษณ์, นโยบายรัฐไทย

วิธีอ้างอิง: ศรสวรรค์ วิศูนย์. "นโยบายของรัฐไทยที่ส่งผลต่อการสร้างตัวตนให้แก่อาหารท้องถิ่นในทศวรรษ 2500-2540." วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี 1, ฉ.1 (มกราคม-มิถุนายน 2566): 29-53. 

เผยแพร่ออนไลน์: 1 กันยายน 2566

Attachment Size
02_local_food_1.pdf (264.99 KB) 264.99 KB