Skip to main content

ชื่อบทความ: วิจารณ์หนังสือ: รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม

ชื่อผู้เขียน: ณัชปรัชญ์ พันธุ์พิริยะ (นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วิธีการอ้างอิง: ณัชปรัชญ์ พันธุ์พิริยะ. "วิจารณ์หนังสือ: รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม." วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี 1, ฉ.2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566): 242-246.

เผยแพร่ออนไลน์: 9 กุมภาพันธ์ 2567 

Attachment Size
11_reveiw_thai_taste_f.pdf (100.12 KB) 100.12 KB